Çorum’da istihdam yüz güldürdü

2015 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Vali Ahmet Kara başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorum’da istihdam yüz güldürdü

2015 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Vali Ahmet Kara başkanlığında gerçekleştirildi.

29 Ocak 2015 Perşembe 21:10
 Çorum’da istihdam yüz güldürdü


2015 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı, Vali Ahmet Kara başkanlığında gerçekleştirildi.


Anitta Otel’de gerçekleştirilen toplantıda, 2014 yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak, 2015 yılında yapılması planlanan faaliyet çalışmaları görüşüldü. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Zafer Eyvaz, dünyada işsizlik büyük boyutlara ulaşırken Çorum’da istihdam oranının arttığını söyledi.


İşsizlikle mücadele etme amacını temel alan ve istihdam politikalarına yön vermeyi hedefleyen, 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi’nin Cumhuriyet tarihinin işgücü piyasasına yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak hayata geçtiğini belirten Eyvaz, “Son yıllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaşanan olumlu gelişmelerin yanında, yine de işgücü piyasasında yapısal reformlar gerekmektedir. 9. Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenlerinden biri olarak belirlenen istihdamın arttırılması ekseni çerçevesinde Ulusal İstihdam Stratejisi’nin hazırlanması öngörülmüş, 10. Kalkınma Planı’nda istihdamın artırılması kapsamında önemli hedef ve politika tedbirleri belirlenmiştir. Ülkemizde işsizliğin doğal işsizlik oranına getirilebilmesi (ki bu oran İlimizde makul sayılabilecek bir orandır %5.9) ve çalışma barışının korunarak istihdamın geliştirilebilmesi noktasında, istikrarlı ve yüksek büyümenin sağlanması, büyümenin istihdam etkisinin artırılması ve kayıt dışılığın azaltılması konuları ön plana çıkmaktadır.” dedi.


İSTİHDAMDA HEDEF % 55


Türkiye'nin Kamu İstihdam Kurumu olarak İŞKUR’un, diğer üst politika belgelerinde olduğu gibi Ulusal İstihdam Stratejisi'nde yer alan politika çerçevesinin başarıyla hayata geçirilmesi noktasında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hizmet sunmaya devam ettiğini kaydeden Eyvaz, “Bu kapsamda bizim açımızdan stratejinin 3 temel hedefinden özellikle ikisine değinmek gerekir. Bunlar 2023 yılı itibariyle işsizlik oranının yüzde 5 düzeylerine indirilmesi ile istihdam oranının yüzde 55'lere yükseltilmesidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için strateji, eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işgücü piyasasında güvenceli esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi şeklinde dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bu eksenler belirlenirken makroekonomik politikaların istihdamı teşvik edecek biçimde sürdürülmesi, işgücünün verimliliğinin artırılması, işgücü piyasalarının katılıktan arındırılması, çalışanların istihdam güvencesinin artırılması özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımının desteklenmesi ve tüm bu reformların sosyal koruma şemsiyesi genişletilerek yapılması anlayışı benimsenmiştir. Bu dört eksende tartışılan konular aslında sadece ülkemizin değil gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinin istihdamı artırma noktasındaki temel sorun ve tartışma alanlarıdır.


‘STRATEJİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE TEMEL AKTÖR İŞKUR’


Stratejinin temel ilkeleri bütüncül yaklaşım, fırsat eşitliği, işi değil insanı koruma, işverenler üzerine ek yük getirmemesi, sosyal diyalogun esas alınması ve özendirici yaklaşım şeklinde sıralanabilir. Bu ilkeler çerçevesinde esas itibariyle Kurumumuzun genişleyen hizmet yelpazesi ile birebir örtüşen dört önemli politika ekseni belirlenen politikalar ışığında hazırlanan eylem planları ile yol haritasına dönüştürülmüştür. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus politikalara ilişkin eylemlerin sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da sadece İŞKUR özelinde gerçekleştirilmeye çalışılmasından ziyade daha geniş ölçekte yani ulusal düzeyde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun imkânlarının seferber edilerek gerçekleştirilmesinin önünün açılmış olmasıdır. Ancak, bir kamu istihdam kurumu olması sebebiyle İŞKUR stratejinin hayata geçirilmesinde temel aktör konumundadır.


Temel Politika Eksenleri’nde İŞKUR' un Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP), işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünü kısa sürede yetiştirmek, işgücü piyasasında mevcut ve potansiyel açık işlerin kısa sürede doldurulmasını sağlamak amacıyla uygulanan etkin bir araçtır. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ekseninde eğitim-işgücü piyasası arasında uyumun sağlanması, proje merkezli yenilikçilik ve girişimciliğin desteklenmesi, AİPP’lerin yaygınlaştırılarak etkinliğinin artırılması politikaları belirlenmiştir. Bu politikalar doğrultusunda AİPP kapsamında 2014 yılından itibaren her yıl 400 bin kişinin işgücü yetiştirme kurslarından yararlanması ve işgücü yetiştirme kursunu başarı ile bitirenlerin işe yerleştirilme oranının 2015 yılında yüzde 40’a çıkarılması hedeflenmektedir.


‘ÇALIŞABİLİR DURUMDAKİ HER SOSYAL YARDIM YARARLANICISI İSTİHDAM EDİLMELİ’


Strateji kapsamında İŞKUR'a atfedilen bir diğer rol ise işgücü piyasasına girişte ve istihdama katılma noktasında zorluk yaşayan kadınlar, engelliler, gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların önündeki engellerin kaldırılmasını ve istihdamlarının artırılmasını sağlamaktır. Bu başlık kapsamında, kadınların ve engellilerin işgücüne katılma oranı ve istihdamının artırılması, kayıt dışı istihdam ile mücadele edilmesi, genç işsizliğinin azaltılması, uzun süreli işsizlerin işe dönüşünün hızlandırılması ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliştirilmesine yönelik politikalar geliştirilmiştir. Bu doğrultuda kadınların işgücüne katılım oranının 2023 yılına kadar yüzde 41'e çıkarılması ile kayıt dışı çalışma oranlarının yüzde 30'a düşürülmesi, 2013 yılı itibariyle 28 bin 864 olan kamu ve özel sektör engelli işçi açık kontenjanlarının tamamının 2015 yılına kadar doldurulması, uzun süreli işsizlerin oranının 2023 yılına kadar yüzde 15'e indirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak değinmemiz gereken konu ise istihdam sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi politika ekseni çerçevesinde belirlenen politikalar ve İŞKUR'a biçilen rollere ilişkindir. Sosyal yardımların temel amacı yoksulluğu azaltmak suretiyle sosyal adaleti ve sosyal refahı sağlamaktır. Ancak, kişilere hayat boyu çalışmadan da yaşayabileceği seçeneği sunduğu için çalışma isteklerini köreltmektedir. Bizim için önemli husus; çalışabilir durumdaki her sosyal yardım yararlanıcısının istihdama kazandırılmasıdır. Bu eksen kapsamında, işsizlik sigortasının daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, çalışmayı teşvik edecek yeni düzenlemelerin yapılması politikaları belirlenmiştir. Bu doğrultuda sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların yüzde 25' inin bir yıl içinde işe yerleştirilmesi, 2023 yılında sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulması, işsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranının azaltılması ve işe geri dönüşlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir.


‘İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ PROBLEM MESLEKSİZLİK’


İşsizlikle mücadelede planlı ve programlı çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Teşviklerimiz, toplum yararına çalışmalarımız, mesleki eğitim kurslarımız, işbaşı eğitim programlarımız, engellilere yönelik büyük teşviklerimiz, işverenlere ve iş arayanlara hizmet veren İş ve Meslek Danışmanlarımız gibi birçok unsurla işsizlikle mücadelede kararlılığımız ortadadır. Ulusal İstihdam Stratejimizi tamamladık. Hedefimiz 2023'te işsizliği; yüzde 5 seviyesine indirmektir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğümüz, 2014 yılı 12 Mayıs - 27 Haziran tarihleri arasında tüm illerde 129 bin işyeri ziyaret ederek bugüne kadar yapılan en kapsamlı ‘işgücü piyasası talep araştırması’nı gerçekleştirdi. İşsizlikle mücadelede en önemli problemlerimizden birinin mesleksizlik olduğu bu araştırmada ortaya çıkmaktadır. İşverenler aradığı mesleki beceri ve tecrübeye sahip eleman bulamamaktan yakınmaktadır. Bu personel ihtiyaçlarını temin noktasında işverenler artık İŞKUR'u tercih etmektedirler. Zira İŞKUR her bir ilin işgücü piyasasının taleplerini göz önünde bulundurarak mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları gerçekleştirmektedir. Artık ‘Ne iş olsa yaparım’ dönemi bitmiştir. Bu sebeple her bir bireyin mutlaka bir mesleği olmalıdır ve bu vasfı kazandırmak bizim görevimizdir. İŞKUR'un iş ve meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitimleri bu sebeple büyük önem arz etmektedir.


‘ÇORUM’DA SSK’LI ÇALIŞAN SAYISI ARTTI’


2008’deki küresel krizden bu yana; İlimizde SSK’lı çalışan sayısında herhangi bir azalma olmamış ve yıllar itibarıyla artışlar göstermiştir. İlimizde 2003 yılında çalışan SSK'lı sayısı 23 bin 238 iken, 2008 yılında 47 bin 46, 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla 60 bin 321 olmuştur. İstihdam oranı % 45-46’lardan, % 49’a, işgücüne katılım oranı  % 52'ye yükselmiştir. Türkiye, işgücü piyasasında ve istihdam noktasında değerlendirildiğinde işsizlikle mücadelede en başarılı ülke konumundadır. Türkiye 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Rakamlara bakıldığında 2007 yılında 20 milyon 209 bin olan istihdam rakamının 2014 Temmuz dönemi verilerine göre 26 milyon 410 bin kişiye ulaştı. 2007-2014 yılları arasında istihdamda sağlanan artış % 23,9'dur. Türkiye bu oranla gelişmiş ülkeler arasında % 20'nin üzerinde istihdam artışı sağlayan tek ülkedir.


Sonuç olarak, Ulusal İstihdam Stratejisi istihdamın artırılması gayesi ile İŞKUR'a önemli roller yüklemiştir. Dört temel politika ekseni çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşma noktasında dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek çalışmalarımıza yön vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
Son Güncelleme: 30.01.2015 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110