Hıfzıssıhha'dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında iki gün üst üste toplanarak Ankara'nın kararlarını yerele güncelledi.

Hıfzıssıhha'dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında iki gün üst üste toplanarak Ankara'nın kararlarını yerele güncelledi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:53
Hıfzıssıhha'dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 29 ve 30 Nisan’da Hitit Üniversitesi ve Valilik’te ayrı ayrı olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı:

İşte o kararlar:

MADDE 1- Üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan önceki Genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgede muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğinin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceğinden herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgililerin bu hususa azami dikkat göstermesine,

MADDE 2- 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, muafiyet kapsamında olabilmesi için edevlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunmasına,

MADDE 3- ebaşvuru sisteminden görev belgesi talebinde bulunulması sonrasında başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirleneceğinden ve işyerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edileceğinden, ilgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenleneceğinden giriş bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması yönünde ilgililer tarafından gereken özen ve dikkatin gösterilmesine,

MADDE 4- Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısının başvuruda bulunan kişi tarafından sistem üzerinden alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılmasına,

MADDE 5- Başvuruda bulunacak çalışanın ebaşvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek1’de örneği yer alan görev belgesi formunun manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından müştereken imzalanmak suretiyle düzenlenebilmesine,

MADDE 6- ebaşvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumlu tutulmasına,

MADDE 7- Düzenlenen görev belgesinin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulmasına ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilmesine,

MADDE 8- ebaşvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergâhı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında kolluk birimlerince adli ve idari işlem uygulanmasına,

MADDE 9- Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilmeleri yönünde gerekli çalışmaları yapmalarına,

MADDE 10- Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek2’de örneği yer alan “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenmesine, bu kapsamdaki kamu personelinin, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergâhla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olmasına,

MADDE 11- Sağlık Bakanlığı Bakanlık Makamının 14.04.2021 tarihli ve 1555 sayılı yazılarının birinci maddesinde düzenleme altına alınan esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerce (Merkezde Birim Amirleri, bağlı ve ilgili kurumlarda en üst kurum amiri, İl Sağlık Müdürleri, İlçe Sağlık Müdürleri/Toplum Sağlığı Merkezi başkanları ve Başhekimler) riayet edilerek tam kapanma döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilmesine,

MADDE 12- Sağlık tesislerinde bulunan kreşlerin, sağlık çalışanlarının mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulmasına,

MADDE 13- Sağlık çalışanı eşlerinin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami düzeyde gayret edilmesine,

13.1-Tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin; olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesine ve her türlü tedbirin alınmasına,

13.2- Bu süreçte 13 ve 13.1 maddelerinde belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkânların elvermesi halinde gereken kolaylığın sağlanmasına,

MADDE 14- Cumhurbaşkanlığı İdari işler Başkanlığı ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27.04.2021 tarihinde 17665 sayı ile yayımlanan yazı çerçevesinde idari izinli sayılan Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerde idari izin günlerinde yapılmış olan mutat uygulamalara riayet edilmesine,

MADDE 15- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 868613 sayılı yazısında belirtildiği üzere; her ayın ilk haftası toplanan il, ilçe, belde belediyeleri ile İl Genel Meclisinin, tüzüklerinde gösterilen zamanlarda toplanan mahalli idare birlikleri meclislerinin çalışmalarına 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ara verilmesine,

15.1- Ara verme döneminden sonraki ilk meclis toplantılarının 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü daha önce belirtildiği şekilde pandemi önlemlerine ve kurallarına uygun olarak olağan akışında ve gündeminde devam ettirilmesine,

15.2- Diğer taraftan acil durumlarda lüzum görülmesi halinde meclislerin alınacak İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ve pandemi önlemlerine ve kurallarına uymak kaydıyla olağanüstü toplantı yapabilmelerine,

MADDE 16- İşçileri şantiyede kalan büyük inşaat işlerinde (baraj, toplu konut, hastane vb.) çalışan inşaat firmalarının işçilerine bayram öncesi memleketlerine gidebilmeleri için ebaşvuru sistemi üzerinden alacakları izin belgesi ile Ramazan Bayramı için gidişlerine izin verilmesine,

MADDE 17- Özellikle dış ticaret faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için ihtiyaç duyulan döviz bürolarının il merkezinde ve ilçelerde birer adet olacak şekilde İl merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlıklarca düzenlenecek nöbet uygulaması ile nöbetçi döviz bürolarının Pazar günleri hariç haftanın altı günü 10:00-17:00 saatleri arasında 03.05.2021 Pazartesi gününden itibaren açık olmalarına ve hizmet verebilmelerine, suistimale ve kötüye kullanıma karşı kolluk birimlerince düzenli olarak denetimlerin yapılmasına,

MADDE 18- Salgınla mücadele sürecinde ses ve yayın sistemleri üzerinden yapılan anonsların bilgilendirme ve rehberlik açısından çok faydalı olacağı değerlendirildiğinden aşağıda yer alan duyurunun kolluk birimleri ekip araçları başta olmak üzere yerel yönetimlerin ve camilerin (camilerde din görevlilerimizce okunacak şekilde) ses ve yayın sistemleri üzerinden gün içerisinde farklı zamanlarda düzenli ve sürekli olarak halka ilanının ve duyurusunun sağlanmasına,

MADDE 19- Peşin ödeme yaparak otel rezervasyonu yaptıranlar kişiler için yapılan rezervasyonunun istisna teşkil etmemesine,

MADDE 20- Üretim faaliyeti icra etmekte olan küçük sanayi sitesinde bulunan imalathane statüsündeki (marangoz, demirci vs.) yerlerin kısıtlama süresince faaliyetlerine devam edebilmelerine,

MADDE 21- Otomobil, traktör, tır tamircileri vb. işyerlerinin kapalı olmasına, çok acil ve zorunluluk olan özel hallerde kolluk birimlerinin gözetiminde bir kaç saatliğine işyerlerini acil durumun giderilmesine esas olmak üzere aç-kapa yapılabilmesine,

MADDE 22- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurum amirlerince düzenlenecek izin belgesi ile kısıtlamalardan muaf tutulmalarına, evlerinde uzaktan çalışacak personelin ise tüm kısıtlamalara tabi olmasına, sağlık çalışanları için ise kurum kimlik kartlarının izin belgesi olarak kabul edilmesine ve sağlık çalışanlarından ayrıca herhangi bir izin belgesi istenmemesine,

MADDE 23- Tam kapanma döneminde kurum amirlerince somut olarak belirlenen kurallar haricinde herhangi bir konuda inisiyatif kullanılmamasına, ihtiyaç duyulan konularla ilgili İl merkezinde Valilik Makamının ilçelerde Kaymakamların yazılı görüş ve onaylarının alınmasına,

MADDE 24- Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın isteyen vatandaşlarımızın yürüyüş mesafesinde olmak şartıyla vakit namazları, Cuma namazı ve Ramazan bayramı namazı için camiye gidiş ve gelişlerine müsaade edilmesine,

MADDE 25- Mahalle ve köy muhtarlarının muafiyet kapsamında değerlendirilmelerine,

MADDE 26- Sağlık kurum ve kuruluşlarında aşı randevusu olan kişilerin aşı randevusu olan gün ve saatler ile güzergâhla sınırlı olmak şartıyla kısıtlamalardan muaf sayılmalarına,

MADDE 27- Seyahat İzin Kurulu ile Sosyal Vefa Gruplarına konuları ile ilgili olmak üzere yapılan müracaatların gecikmeye mahal verilmeksizin en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasına,

MADDE 28- İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının ihtiva ettiği duygusal ve manevi iklim sebebiyle ayni yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam edilmesine,

MADDE 29- Serbest olarak meslek icra eden psikolojik danışmanlık merkezlerinin ve çalışanlarının; gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sağlık hizmeti sunumu olması, sunulan sağlık hizmetinin kesintiye uğraması halinde ise hizmet alan ihtiyaç sahibi nezdinde mağduriyete sebep olabileceği değerlendirildiğinden, adı geçen merkez ve kişilere, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda muafiyet uygulanmasına,

MADDE 30- Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binası -1. katında bulunan kiralama yolu ile market olarak faaliyet gösteren A 101 Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile çalışan personelin mağdur olmamaları adına tam kapanma kapsamında zincir marketler için belirlenen tedbirler konusunda istisna kapsamında değerlendirilmesine ve haftanın Pazar günleri de dâhil olmak üzere 10:00-17:00 saatlerinde açık olmasına,

MADDE 31- 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, bakkal market, büfe vb. yerlerde de alkol ürünü satışlarının yapılmamasına,

MADDE 32- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 33- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 34- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Çorum Ziraat Odasına, Çorum Tabip Odasına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda ise şu kararlar alındı.

MADDE 1- Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazının yeterli olarak kabul edilmesine ve ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

MADDE 2- Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrollerin sağlanmasına, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin sağlanmasına,

MADDE 3- Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince gerekli kontrollerin yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

MADDE 4- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 5- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” 

Son Güncelleme: 02.05.2021 14:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 2021-05-01 18:49:26

E devlet sistemi çalışmıyor izin alınmıyor

Avatar
Teknik servis 2021-05-01 23:27:32

içişleri genelgesi ek inde yer alan kısıtlamadan muaf kişi ver