Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.

14 Nisan 2020 Salı 15:44
Hıfzıssıhha Meclisi’nden yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında önceki gün Valilik Binası Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplanarak gündemindeki bir dizi kararlar aldı.
İşte o kararlar

MADDE 1- Çorum Veteriner Hekimleri Odasının 06/04/2020 tarihli ve 2019/05 sayılı yazısında belirtilen talebe ilişkin olarak; Coronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özellikle acil veteriner hekimlik hizmetlerinin (doğum, zehirlenme, acil cerrahi müdahale vb. gibi) yürütülebilmesi için ilimizde çalışan tüm veteriner hekimlerin karantina bölgelerine ve diğer bölgelere kolluk nezaretinde giriş ve çıkış yapabilmelerine,
MADDE 2- Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün öncelikli olarak ilimiz imkânları ile karşılanmasına, ilimiz içerisindeki insan gücü imkânları ile karşılanamaması halinde önceliğin civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanmasına, mevsimlik tarım işçisi hareketliliği kapsamında işçilerin yola çıktığı illerin “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı ilimizin ise “varış ili” olarak kabul edilmesine,
MADDE 3- Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilimizde Vali başkanlığında Belediye Başkanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Ziraat Odası Başkanı, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanının katılımıyla bir “Mevsimlik Tarımsal İnsan Gücü Planlama ve Koordinasyon Komisyonu” oluşturulmasına, Komisyonun aylık olarak toplanmasına ve sekretarya işlemlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmesine,

a) Mevsimlik Tarımsal İnsan Gücü Planlama ve Koordinasyon Komisyonu tarafından tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirlerin planlanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile meslek odalarınca eksiksiz olarak uygulanmasına,

b) İl dışından karşılanacak tarımsal insan gücü ihtiyacının Mevsimlik Tarımsal İnsan Gücü Planlama ve Koordinasyon Komisyonu tarafından tespit edilmesine, bu ihtiyacın karşılanabileceği Valiliklere gerekli bildirimin yapılmasına,

c) Talepte bulunulan Valiliklerce “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” hükümleri uyarınca “Aracı Belgesi” verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri vasıtasıyla, şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçilerinin ilimize girişlerine izin verilmesine,

ç) İlimize gelecek mevsimlik tarım işçilerinin, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde ilimize gelmelerine,

d) Çıkış ilinden/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoförler dâhil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine, ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık
tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası Kovid-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine, herhangi bir sorun tespit edilmeyenlere seyahat izin belgesi verilmesine, ayrıca seyahat sırasında Kovid-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirmelerin yapılmasına, maske ve eldiven kullanımının sağlanmasına,
MADDE 4- İlimize gelen mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları alanların Mülga Başbakanlığın 2017/6 sayılı Genelge ile belirlenen temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Coranavirüs salgının yayılımının engellenmesi için gerekli tedbirlerin de alınmasına,

a) Mevsimlik Tarımsal İnsan Gücü Planlama ve Koordinasyon Komisyonu tarafından sürecin planlanmasına ve yönetilmesine,

b) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasının sağlanmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin en az 3’er metre olacak şekilde artırılmasına,

c) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

ç) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince aksatılmadan gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesine ve devamlılığının sağlanmasına,

d) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların belediye başkanlıkları ve İl Özel İdaresi tarafından düzenli ve sürekli olarak dezenfekte edilmesine,

e) Belediye başkanlıkları ile İl Özel İdaresi tarafından, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin konakladıkları alanlarda ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir yeterli miktarda uygun suyun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temini Hakkında Tebliğ hükümlerince temin edilmesine, gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temin edilmesine, düzenli olarak katı ve evsel atıkların bertarafının sağlanmasına ve çevre koşullarının iyileştirilmesine, İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından bu hususların yerinde kontrol edilmesine, denetlenmesine, gerekli su numunelerinin alınmasına ve analizlerinin yaptırılmasına, kolluk birimlerince çevre güvenliğinin sağlanmasına,

f) Belediye başkanlıkları ile İl Özel İdaresi tarafından mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka tuvalet, banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, ihtiyaç olması halinde bu amaçla AFAD İl Müdürlüğünün imkanlarından faydalanılmasına,

g) Belediye başkanlıkları ile İl Özel İdaresi tarafından, çocuklar için oluşturulacak alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

ğ) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına,

MADDE 5- Kış aylarında konakladıkları illerden hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerlere”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra seyahat izin belgesi ile İlimize giriş ve çıkışlarına müsaade edilmesine,
MADDE 6- Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,
MADDE 7- Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine ve kendileri ile ilgili gerekli sağlık kontrollerini yaptırmalarına, sağlıklı olduklarını belgelendirmeleri ve seyahat izin belgesi almalarına, maske ve eldiven kullanmalarına,
MADDE 8- Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemlerin kolluk birimlerince alınmasına,
MADDE 9- Akaryakıt istasyonlarında bulunan ve araç sahipleri tarafından 1 TL ile yıkama yapılan araç yıkama bölümlerinin ikinci bir talimata kadar geçici olarak kapatılmasına,
MADDE 10-Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, 

b) Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin, 

c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçilerinin, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 03/04/2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Kararının 1. maddesinde belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, bu istisnanın 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmamasına,

ç) Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişilerin istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri sürekli olarak yanlarında bulundurmalarına ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmelerine,
MADDE 11- Coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İlimize gelen veya transit geçecek olan araç şoförünün sağlık kontrolünün ilimiz giriş ve çıkış noktalarında sağlık birimlerince ateş ölçümü yapılarak, ateşi 37,5 0C üzerinde olanlara, öksürük ile nefes alma güçlüğü bulunanlara ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmemesine,
MADDE 12- İlimize gelecek veya transit geçecek şoförlerin yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarına, belirlenecek mola yerlerinde mola vermelerine, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve denetim yapılmasına,
ihtiyaç görülmesi halinde kolluk birimlerince ilimiz sınırı çıkışına kadar eskort eşliğinde yolculuk etmelerinin sağlanmasına,
a) İlimize gelen Türk uyruklu şoförlerin İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından muayene edilmelerine ve ikametgâhlarında 14 (on dört) gün süreyle ev karantinasına alınmalarına,

b) Gümrük idarelerince belirlenen ve ilimize bildirilen, Ülkemize yük bırakacak ve İlimize gelecek veya transit geçecek yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenmiş araçların mola güzergâhlarında kolluk birimleri ile İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

c) Kolluk birimleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde söz konusu yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince alınan taahhütnameye ve yükümlülüklerine uymadıkları tespit edilen kişiler hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ülkemize giriş yaptığı sınır kapısının bulunduğu ilin Valiliğine ve İçişleri Bakanlığına gerekli bildirimin yapılmasına,

d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin ilimize girişlerinde gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 (on dört) günlük karantina süresi beklenmeden izin verilmesine,
MADDE 13- 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine, İçişleri Bakanlığının 03/04/2020 tarihli ve E.6235 sayılı Genelgesi kapsamındaki İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 03/04/2020 tarihli ve 2020/17 sayılı Kararının 1. maddesinde belirtilen kısıtlamalardan muaf tutulmalarına,
MADDE 14- Coronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yıkanması esnasında diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmalarına, kullanılan kişisel korunma malzemelerin tıbbi atık kutusuna atılmasına, cenazenin yıkanması sonrasında ortamın temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, cenazelerin yıkanması sonrasında normal bir şekilde kefenlenebileceği, cenaze torbasına konulmasına gerek olmadığı, defin yerine standart bir tabutla taşınabileceği ve kefeni ile özel bir mezarlığa gerek duyulmadan, defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilebileceğine,
MADDE 15- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07/04/2020 tarihli E.928137 sayılı “Çocuk Kuruluşları Hakkında Valilikler Tarafından Alınacak Önlemler” konulu yazısı gereği ilimizde çocuk bakım kuruluşlarındaki 4/d statüsündeki personelin vardiya usulü çalışma sisteminin 5 (beş) gün olarak belirlenmesine,
MADDE 16- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08/04/2020 tarihli 35 sayılı “COVID-19 Salgın Süresince Bakım Kuruluşları Personelinin Ayrılışları Hk.” konulu yazısı gereği; ilimizde hizmet veren ilgili Bakanlığa bağlı bakım kuruluşları ile özel huzurevi, yaşlı bakım merkezleri ve özel engelli bakım kuruluşlarında çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir emre kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,
MADDE 17- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,
MADDE 18- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına,
MADDE 19- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Ziraat Odası Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yasemin 2020-04-14 16:25:44

Tarım da ekilmiyen alan kalmasa, hayvancılıkta tvlerde görüyoruz çabuk çoğalan hayvanlar yetiştirilme TARİM HAYVAN CİLİK konusunda köyler mahalleler ilçeler şehirler kurumlar yarış halinde olsalar pandemiden sonra bir de bunun sıkıntısını cekmezsek HAYDİ TARIMA HAYDİ HAYVANCILIĞA kampanyası başlatılmalı